Skip to main content

Hội đồng nhân dân

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ AN CƯ

NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Nghiêm

PBT.ĐU – CT.HĐND

2

Huỳnh Thị Sậy

PCT.HĐND

3

Khon Vi Khan

PCT.UBND

4

Huỳnh Thanh Hải

PCT.UBND

5

Hoàng Ngọc Sơn

CT.Mặt trận

6

Chau Săp Tha

CT.Hội Nông Dân

7

Nguyễn Văn Trường

CT. Hội Cụ Chiến Binh

8

Phạm Thanh Tuấn

PCT. Hội Cụ Chiến Binh

09

Chau Sóc Khưm

BT. Đoàn thanh niên

10

Lưu Hòa Đệ

CT. Hội khuyến học

11

Chau Rươn

Sư cả chùa Quạch Cô

12

Nguyễn Văn Chợ

Chỉ huy trưởng BCHQS

13

Nguyễn Bình Nghị

HT trường THCS  Trần Đại Nghĩa

14

Hồ Thị Phương

CC. VP - TK

15

Lương Thị Hoàng Kim

CC. VP - TK

16

Lê Thị Hồng Nhiên

CC. TP-HT

17

Nguyễn Thị Phú

CC. TC-KT

18

Lê Văn Trí

Trưởng ấp

19

Nguyễn Văn Tài

Trưởng ấp

20

Khưu Minh Đương

Trưởng ấp

21

Lê Thành Được

Trưởng ấp